Hledat

Přihlášení

Koncern využívá tecnologie, kterými je schopen zpracovat veškeré druhy vyskytujícího se materiálu využitelných odpadů (papír, železné a neželené kovy, plasty). Koncern disponuje specializovanými středisky, které jsou určeny k ekologické likvidaci autovraků a nebezpečných (průmyslových odpadů).

Zpracování papíru je založeno na třídění a finální úpravě materiálu třídící linkou, která je zakončena velkokapacitním automatickým lisem. Toto zařízení je využíváno i pro finální úpravu plastů. Koncern dále disponuje zařízením ručního zpracování, které je určeno pro specializované druhy papíru (např. tiskárenský papír).

Kovové odpady, tj. železný šrot a barevné kovy, jsou zpracovány ve specializovaných střediscích, která především disponují stacionárními nůžkami, lisem pro železné a neželezné kovy. Střediska kovových odpadů jsou také vybaveny spektrometrem, který slouží ke zjištění prvkového chemického složení materiálu při využití spektroskopické analýzy.

K manipulaci s druhotnými surovinami během zpracování je využíváno jeřábových drah, které jsou součástí vybavení hlavních středisek a různé typy vysokzdvižných vozíků.